مطالب توسط boojari

نکاتی در ۳

ا توجه به نیازهای مداوم و رو به رشد در زمینه بهره وری، ایمنی در کار و افزایش ظرفیت در طراحی سیلوهای مورد نیاز و سیستمهای تهویه مطبوع آن ها، از سوی کاربران آنها رویکرد  مبتنی بر تجربه را می طلبد. پس از تولید شکر تازه، مقداری رطوبت همراه دانه های شکر وجود دارد که […]

نکاتی در ۲

ب ا توجه به نیازهای مداوم و رو به رشد در زمینه بهره وری، ایمنی در کار و افزایش ظرفیت در طراحی سیلوهای مورد نیاز و سیستمهای تهویه مطبوع آن ها، از سوی کاربران آنها رویکرد  مبتنی بر تجربه را می طلبد. پس از تولید شکر تازه، مقداری رطوبت همراه دانه های شکر وجود دارد […]

نکاتی در نگهداری نقاله های زنجیری

با توجه به نیازهای مداوم و رو به رشد در زمینه بهره وری، ایمنی در کار و افزایش ظرفیت در طراحی سیلوهای مورد نیاز و سیستمهای تهویه مطبوع آن ها، از سوی کاربران آنها رویکرد مبتنی بر تجربه را می طلبد. پس از تولید شکر تازه، مقداری رطوبت همراه دانه های شکر وجود دارد که می‌تواند منجر به افزایش حجم در زمان ذخیره سازی گردد.